Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN van
Appel Glasinstrumentmakerij en laboratoriumbenodigdheden
Artikel 1    Toepasselijkheid 
1. De in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk deel van onze aanbiedingen, van alle aan ons verstrekte opdrachten,van alle door ons gesloten overeenkomsten,waarbij wij als verkoper optreden,van alle door onze gegeven adviezen,alsmede van alle overige,waaronder toekomstige rechts betrekkingen.
2. De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Eventuele afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd, zijn voor ons slechts bindend indien wij ons daar schriftelijk mee akkoord hebben verklaard.
Artikel 2    Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 
2. De door ons gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende eenentwintig dagen, tenzij anders aangegeven. Wij zijn slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen eenentwintig dagen wordt bevestigd. 
 3. Levertijden in onze offertes zijn indicatief en geven de wederpartij bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod zijn wij daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
7.Alle voor of bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk door ons is bevestigd.Details behoeven niet te worden verstrekt. 
8.Tekeningen,en andere bescheiden,behorend bij een aanbieding of betrekking hebbende op een opdracht of koopovereenkomst, zijn en blijven ons eigendom.De
wederpartij is aansprakelijk voor schade,welke wij lijden en/of zullen lijden ten gevolge van overtreding van het
hierboven in dit onderdeel omschreven verbod.De hierboven genoemde bescheiden moeten op onze eerste aanvraag worden teruggegeven.
Artikel 3    Uitvoering van de overeenkomst
1. Overeenkomsten komen eerst tot stand door een
schriftelijke aanvaarding / bevestiging van een opdracht onzerzijds
2. Orders door vertegenwoordigers en andere tussenpersonen en/of wederverkopers aangenomen,gelden eerst als door ons aangenomen zodra zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of
wijzigingen,alsmede afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door vertegenwoordigers of andere tussenpersonen en/of wederverko-pers,binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat wij zijn uit gegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ons kenbaar
behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

6 .Wederpartij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan wederpartij
toerekenbaar is.
Artikel 4    Levering
1. Levering geschiedt af werkplaats van ons. 
2. Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat wij deze bij hem afleveren of doen afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de
overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3. (Af)levertijden worden bij benadering vastgesteld. De (af)levertijd gaat in wanneer na orderbevestiging over alle technische details overeenstemming is verkregen en
nadat alle benodigde materialen en eventuele tekeningen in ons bezit zijn.
4. Indien de zaken worden bezorgd zijn wij gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
5. Indien wij een termijn voor levering hebben opgegeven, zijn deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij ons schriftelijk in gebreke te stellen.
6. Wij zijn gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Wij zijn gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 7. Wanneer de zaken aan de wederpartij zijn aangeboden en door deze niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
Artikel 5    Prototypen, matrijzen en speciaal gereedschap
1. De kosten, verbonden aan de ontwikkeling van prototypen, komen ten laste van de wederpartij.Indien een door ons op verzoek van de wederpartij vervaardigd pro-totype van een apparaat goed werkt,wordt geen garantie met betrekking tot de werking van het desbetreffende apparaat verstrekt.
2. De kosten verbonden aan de vervaardiging van matrijzen, noodzakelijk voor het vervaardigen van bepaalde zaken, alsmede de kosten van aanschaf en/of vervaardi-ging van speciaal gereedschap,dat slechts voor de uit-voering van één of enkele opdrachten kan worden gebruikt komen geheel of gedeeltelijk ten laste van de
wederpartij.De matrijzen en/of gereedschappen blijven tenzij anders overeengekomen ons eigendom.
Artikel 6    Onderzoek, reclames
1. Wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken of de werkzaamheden in overeenstemming met de opdracht zijn uitgevoerd.

 2. Eventuele reclames met betrekking tot de door ons geleverde zaken dan wel de door ons verrichte werkzaamheden,alsmede ten aanzien van de door onze gefactureerde bedragen dienen binnen 8 werkdagen na ontvangst van de zaken,dan wel de verrichten van de werkzaamheden, respectievelijk na ontvangst van de factuur, schriftelijk bij ons zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.
3. Indien het redelijkswijs niet mogelijk is het gebrek
binnen de bovengenoemde termijn te ontdekken,dient de wederpartij binnen 8 werkdagen  nadat zij dit gebrek had moeten ontdekken,schriftelijk bij ons te reclameren met dien verstande dat een reclame niet meer mogelijk is
indien het gebrek wordt ontdekt na een tijdsverloop van 2 maanden na aflevering.

4. Geringe of in de branche gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen in de kwaliteit, aantal, kleur, maat en dergelijke, komen niet in aanmerking voor reclame.

 5. De wederpartij zal in geen geval enige aanspraak tegen ons kunnen doen gelden nadat zij een gedeelte van het (af)geleverde werk in gebruik heeft genomen, bewerkt,respectievelijk heeft doen in gebruik nemen oftewel aan derden heeft doorgeleverd.
6. Een reclame schort de betalings verplichtingen niet op.

 Artikel 7    Vergoedingen, prijs en kosten
1. Indien wij met de wederpartij een vaste verkoopprijs zijn overeengekomen, zijn wij niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. 
2. Wij mogen onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigin-gen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld , lonen, grondstoffen, en halffabrikaten. 
3. De door ons gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 Artikel 8    Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wij zullen de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zullen wij de wederpartij hierover tevoren inlichten.
Artikel 9    Betaling 
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door ons aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 2. Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De
rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van ons op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
4. Wij hebben het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Wij kunnen, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening
aanwijst. Wij kunnen volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 

5.Wij hebben de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum. 

Artikel 10   Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door ons geleverde zaken, daaronder mede
begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, prototype, modellen, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van ons totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met ons gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht ons zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsme-de tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door ons geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat wij onze in dit artikel aangeduide eigendomsrechten willen uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan ons of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ons zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.  

Artikel 11   Garantie
1. Wij garanderen dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en wederpartij van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan ons.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering. 
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze
garanties, zullen wij de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door wederpartij, naar keuze van ons, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de wederpartij zich reeds nu de vervangen zaak aan ons te retourneren en de eigendom aan ons te verschaffen. 
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ons, wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6. Indien de door ons verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.  
Artikel 12   Incassokosten
1. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. Indien wederpartij in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare
boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van  € 50,00.
2. Indien wij hogere kosten hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij. 
4.Wederpartij is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
Artikel 13   Opschorting en ontbinding
1. Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:- Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst ons ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2. Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen)
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ons op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen op-schort, behouden wij aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. wij behouden steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 
Artikel 14   Annulering
1. Indien de wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, hebben wij naar vrije keuze het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder de voorwaarde dat de wederpartij binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt gelijk 20% van het bedrag van de opdracht.

 2. De in het vorig lid vervatte regeling geldt ook in geval de wederpartij weigert een zending bestelde zaken in ontvangst te nemen. Alsdan zal aan de wederpartij tevens eventuele (extra) vervoerskosten in rekening worden gebracht.
Artikel 15   Aansprakelijkheid
1. Behoudens door de wederpartij te bewijzen,opzet of
grove schuld van ons of van onze ondergeschikten zijn wij nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade (bedrijfsstoringen en andere onkosten,derving van inkomsten e.d.), schade als gevolg van persoonlijkletsel,waardevermindering van
zaken of welke andere schade dan ook,welke als direct of indirect gevolg zijn van door ons (af)geleverde zaken,door ons gegeven adviezen,door ons verrichte werkzaamheden of diensten, vertraging in of achterwege blijven van
(af)leveringen,adviezen,werkzaamheden of diensten, voor de wederpartij en/of derden mochten ontstaan.
2. Wij zijn bovendien niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de verkochte (af)geleverde zaken en/of installaties niet voldoen aan de wettelijke of anderszins van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan het gebruik van deze zaken en/of installaties.
Artikel 16   Risico
1. Vanaf het moment van (af)levering van de zaken draagt de wederpartij het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de door ons (af)geleverde zaken mocht ontstaan.
Artikel 17   Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ons worden daaronder begrepen.
2. Wij hebben ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen.
3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
4. Voorzoveel wij ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk onze verplichtingen uit de overeenkomst zijn nagekomen of deze zullen kunnen
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, zijn wij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. 
Artikel 18   Vrijwaringen
1. De wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of
gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien de wederpartij aan ons informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische
bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 19   Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. De in het kader van de overeenkomst eventueel door ons tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektroni-sche) bestanden, blijven eigendom van ons, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
2. Alle door ons eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ons worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Wij behouden het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 20   Transport
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, bepalen wij de transportmiddelen en de transport wegen, zonder ervoor verantwoordelijk te zijn dat de snelste en de goedkoopste mogelijkheid wordt gekozen.
2. tenzij anders overeengekomen, worden de vervoerskosten aan de wederpartij in rekening gebracht.
3. De verzending van zaken geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.
Artikel 21   Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van ons is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin hebben wij het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wetbevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 22   Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen ons en de wederpartij is
Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 23   Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amersfoort.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.